Koloniaal Museum

BULLETIN MAART 1894

DE CULTUUR DER BAMBOE IN JAPAN

DOOR

LÉON VAN DE POLDER


 • Inleiding


 • Madake (Phyllostachys bambusoïdes)

 • Mosotchiku (Phyllostachys heterocycla f. pubescens)

 • Hatchiku (Phyllostachys nigra 'Henonis')

 • Medake (Pleioblastus simonii)

 • Rasetsutchiku (Pleioblastus gramineus form monstr. spiralis)

 • Yadake (Pseudosasa japonica)

 • Hakonedake

 • Kazantchiku (Pleioblastus hindsii)

 • Soshitchiku

 • Nezasa (Pleioblastus distichus var. nezasa)

 • Gomadake

 • Kantchiku (Chimonobambusa marmorea)

 • Hoteichiku

 • Kikkotchiku (Phyllostachys heterocycla)

 • Madaradake

 • Shiohi-, Baira-, Dai Bara- thiku en Madaradake

 • Kumazasa (Sasa veitchii)

 • Kokumazasa (Sasa albomarginata f. minor)

 • Sudzudake

 • Bungozasa

 • Djitchiku

 • Horaitchiku (Bambusa multiplex)

 • Daizantchiku (Bambusa vulgaris)

 • Daizantchiku (Bambusa vulgaris)

 • Taimintchiku

 • Narihiradake (Semiarundinaria fastuosa)

 • Ta´shotchiku

 • Shibotchiku (Phyllostachys bambuso´des f. Marliacea)

 • Kiumeitchiku

 • Ogontchiku

 • Suwotchiku

 • Shikakudake

 • Kokotchiku

 • Kaneyamadake (Sasa palmata ssp.nebulosa)

 • Boshinedake

 • Kawashirodake

 • Magaridake

 • Futamatedake

 • WokinadakÚ

 • Su´shotchiku

 • Ryosutchiku

 • Itodake

 • Sosetsutchiku

 • Soshitchiku

 • Tchigozasa

 • Oroshimatchiku (Pleioblastus distichus)

 • Kamurozasa (Pleioblastus viridistriatus)

 • Maridake

 • Rakandjiotchiku

 • Ta´maitchiku fem.

 • Shakuhatchidake

 • Ta´maitchiku masc.

 • Shirotchiku

 • Tchintchiku

 • Kobutake

 • Bitchiku

 • Ibaradake

 • Mannengaki-1

 • Mannengaki-2

 • Dak van bamboe

 • Sasauwo

 • Takehodo

 • Sasashimedji, Sasako, Suzume notamago

 • Het gebruik van bamboe

 • Bijlage